Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là sự cống hiến.
The measure of life is not its duration, but its donation.

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.
It is not length of life, but depth of life.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.